Документа

Нови Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника (,,Сл. гласник РС", бр. 81/2017)

Правилник о сталном стручном усавршавању наставника (2015)

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о средњем образовању и васпитању 

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

Српски језик - образовни стандарди за крај обавезног образовања

Српски језик и књижевност - образовни стандарди за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања и васпитања