понедељак, 4. септембар 2023.

Семинар ,,Писмени задатак у настави српског језика – (не)решив проблем"

 

Каталошки број: 935        

Kомпетенција: К1

 Приоритети: П3

Трајање: 1 дан (8 бодова)       


Друштво за српски језик и књижевност за Подунавски округ, у сарадњи са Друштвом за српски језик и књижевност Србије и Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању Смедерево, организоваће 30. септембра 2023. године у Смедереву семинар Писмени задатак у настави српског језика – (не)решив проблем. 

Семинар ће бити ЗАТВОРЕНОГ ОБЛИКА И БЕСПЛАТАН (ИСКЉУЧИВО ЗА ЧЛАНОВЕ ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗА ПОДУНАВСКИ ОКРУГ).

Пријављивање за обуку

Учесници треба да се јаве свом стручном друштву на имејл drustvosjpodunavskiokrug@gmail.com НАЈКАСНИЈЕ ДО ПОНЕДЕЉКА, 18. СЕПТЕМБРА.

У пријави треба навести следеће податке: 

1. име и презиме наставника; 

2. датум и место рођења наставника; 

3. назив школе; 

4. место установе.

НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ БЕЗ СВИХ НАВЕДЕНИХ ПОДАТАКА НЕЋЕ БИТИ УВАЖЕНЕ.

Информације о садржајима семинара, предавачима и сатници биће накнадно прослеђене пријављеним наставницима.

ВАЖНА НАПОМЕНА: број места је ограничен – уколико број заинтересованих наставника буде већи од дозвољеног броја, приликом прављења коначног списка учесника гледаће се редослед пријава. 


ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕМИНАРУ

Организатор програма:
Друштво за српски језик и књижевност Србије

Аутори и реализатори:
Тина Капларевић, доктор филолошких наука, Медицинска школа, Пожаревац; Ђорђе Јанковић, доктор филолошких наука, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Јелена Ђуровић, дипломирани педагог, Медицинска школа, Пожаревац; Јелена Илић, дипломирани филолог, Медицинска школа, Пожаревац; Даринка Филиповић, мастер, ОШ и Гимназија „Креативно перо“, Београд

Област: Српски језик и књижевност

Компетенције: компетенције наставника за уже стручну област

Приоритетна област: методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљеви: унапређивање квалитета наставе писменог изражавања (ПИ) усавршавањем компетенција наставника у складу са сврхом и задацима наставе језичке културе у оквиру предмета Српски језик и књижевност и потребама, узрастом и интересовањима савременог ученика

Специфични циљеви: извођење ефикасне и ефективне наставе писменог изражавања у складу са методичким препорукама, законским прописима и потребама ученика. Подстицање наставника на примену иновативног приступа, техника писања и стратегија учења ПИ. Оспособљавање за примену процесно-жанровског приступа у обликовању писменог састава кроз одговарајуће фазе рада. Оснаживање наставника за примену диференциране и индивидуализоване наставе ПИ. Критичко разматрање предлога критеријума за вредновање писменог задатка, објективних и усаглашених с исходима и општим стандардима постигнућа. Унапређивање вредновања и оцењивања у настави ПИ у функцији даљег учења – давањем повратне информације. Успостављање корелације наставних јединица из области језика и књижевности (и других предмета) са ПИ.

Очекивани исходи обуке: наставници су оспособљени за стварање стратегија и избор техника писања из сродних дисциплина према узрасту и интересовању ученика. Обучени су за примену процесно-жанровског приступа, техника писања и стратегија учења ПИ. Оспособљени су да планирају и реализују диференцирану и индивидуализовану наставу ПИ. Примењују ефективне мотивационе стратегије и решавају појединачне проблемске ситуације из праксе коришћењем различитих врста оцењивања у складу са узрасним, развојним и личним карактеристикама савременог ученика. Објективније вреднују саставе ученика, у складу са јасно дефинисаним критеријумима. Обучени су да у циљу развијања ПИ и комуникацијских вештина ученика повезују градиво из различитих области истог или више предмета.

Теме:
1. Настава писменог изражавања – законски прописи, методичке препоруке и практичне потребе ученика
2. До ефикасне и ефективне наставе писменог изражавања стратегијама и техникама из сродних дисциплина
3. Процесно-жанровски приступ поучавању и учењу писменог изражавања
4. Диференцијација и индивидуализација у реализацији часова припреме и исправке писменог задатка
5. Вредновање и оцењивање писменог задатка
6. Корелација наставе писменог изражавања са наставом језика и књижевности

Циљна група:
наставник разредне наставе;
наставник предметне наставе – основна школа;
наставник предметне наставе – гимназија;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа;
наставник у школи за образовање одраслих;
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)