понедељак, 2. октобар 2023.

У Смедереву одржан семинар о писменом задатку

 

Добро обликован семинар, који су последње септембарске суботе у Смедереву организовали Друштво за српски језик и књижевност за Подунавски округ и Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево, а реализовале Тина Капларевић, доктор филолошких наука, и Јелена Илић, дипломирани филолог, колегинице и искусни практичари из Медицинске школе у Пожаревцу, помогао је наставницима основних и средњих школа Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане да поспеше своје компетенције показујући им како да нерешив проблем писменог задатка у настави српског језика и књижевности ипак лако може постати решив задатак.

Уводне активности обуке биле су посвећене подсећању на законске прописе, методичке препоруке и практичне потребе ученика. У интерактивној атмосфери дискутовало се о недостацима програма наставе и учења који су непрегледни, обимни, нефлексибилни и неприлагођени индивидуалним потребама појединаца, као и о стандардима ученичких постигнућа који су, према мишљењу већине наставника, често непрецизни, нејасни и превазилазе захтеве већ прилично оптерећених и опширних наставних програма.

Утемељено на знањима и закључцима из области когнитивне психологије, наставницима је потом показано како да стратегијама и техникама из сродних дисциплина достигну ефикасну и ефективну наставу писменог изражавања. 

Посебне тематске деонице обуке биле су посвећене интегрисаном процесно-жанровском приступу проучавању и учењу писменог изражавања који обухвата пет корака: припрему, увежбавање елемената одређене врсте текста, планирање, израду и ревизију, а поједине недоумице наставника отклоњене су исправном тврдњом да не постоје методичке ни законске препреке да се на писменом задатку, осим „састава“, проверавају и други жанрови.

Будући да на истом узрасту немају сви ученици исте интелектуалне могућности, брзину учења, начин учења, мотивацију, интересовања, ставове и достигнућа, посебан део семинара био је посвећен важним постулатима савремене наставе – диференцијацији и индивидуализацији на часовима припреме и исправке. Реализаторке семинара су скренуле пажњу колегама да је примарни циљ научити ученике учењу, односно писању, формирати код њих позитивну мотивацију за писање и ослободити потенцијалне способности сваког појединог ученика.

Завршни део обуке је као тему обухватио вредновање и оцењивање писмених задатака које често наставницима задаје највише мука јер треба избећи субјективност и произвољност као отежавајуће факторе. Поред радионице на којима су учесници имали задатак да исправе и оцене (формативно и сумативно) ученички састав, реализаторке семинара Тина Капларевић и Јелена Илић понудиле су готов кључ за решавање проблема дајући јасне и систематично приказане предлоге критеријума за вредновање и оцењивање садржаја, композиције, стила и језика у ученичким писменим задацима. 
У дискусији о начинима унутарпредметне корелације наставе изражавања са наставом језика и књижевности дошло се до закључка да писање не треба да буде изолована вежба, већ да мора бити део наставних јединица на којима се обрађује неко књижевно дело или нека наставна јединица из језика. 

Стручно конципирана обука, која представља одличан спој теоријских знања и конкретних радионица и вежбања, заслужила је на крају дана одличне оцене и похвалне коментаре учесника. Једна од благодети семинарских окупљања наставника јесте размена искустава из праксе, а данашњи сусрет наставника Подунавског округа, протекао у доброј атмосфери и квалитетним дискусијама поводом сваке теме обуке, управо је то и доказао.
понедељак, 4. септембар 2023.

Семинар ,,Писмени задатак у настави српског језика – (не)решив проблем"

 

Каталошки број: 935        

Kомпетенција: К1

 Приоритети: П3

Трајање: 1 дан (8 бодова)       


Друштво за српски језик и књижевност за Подунавски округ, у сарадњи са Друштвом за српски језик и књижевност Србије и Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању Смедерево, организоваће 30. септембра 2023. године у Смедереву семинар Писмени задатак у настави српског језика – (не)решив проблем. 

Семинар ће бити ЗАТВОРЕНОГ ОБЛИКА И БЕСПЛАТАН (ИСКЉУЧИВО ЗА ЧЛАНОВЕ ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗА ПОДУНАВСКИ ОКРУГ).

Пријављивање за обуку

Учесници треба да се јаве свом стручном друштву на имејл drustvosjpodunavskiokrug@gmail.com НАЈКАСНИЈЕ ДО ПОНЕДЕЉКА, 18. СЕПТЕМБРА.

У пријави треба навести следеће податке: 

1. име и презиме наставника; 

2. датум и место рођења наставника; 

3. назив школе; 

4. место установе.

НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ БЕЗ СВИХ НАВЕДЕНИХ ПОДАТАКА НЕЋЕ БИТИ УВАЖЕНЕ.

Информације о садржајима семинара, предавачима и сатници биће накнадно прослеђене пријављеним наставницима.

ВАЖНА НАПОМЕНА: број места је ограничен – уколико број заинтересованих наставника буде већи од дозвољеног броја, приликом прављења коначног списка учесника гледаће се редослед пријава. 


ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕМИНАРУ

Организатор програма:
Друштво за српски језик и књижевност Србије

Аутори и реализатори:
Тина Капларевић, доктор филолошких наука, Медицинска школа, Пожаревац; Ђорђе Јанковић, доктор филолошких наука, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Јелена Ђуровић, дипломирани педагог, Медицинска школа, Пожаревац; Јелена Илић, дипломирани филолог, Медицинска школа, Пожаревац; Даринка Филиповић, мастер, ОШ и Гимназија „Креативно перо“, Београд

Област: Српски језик и књижевност

Компетенције: компетенције наставника за уже стручну област

Приоритетна област: методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљеви: унапређивање квалитета наставе писменог изражавања (ПИ) усавршавањем компетенција наставника у складу са сврхом и задацима наставе језичке културе у оквиру предмета Српски језик и књижевност и потребама, узрастом и интересовањима савременог ученика

Специфични циљеви: извођење ефикасне и ефективне наставе писменог изражавања у складу са методичким препорукама, законским прописима и потребама ученика. Подстицање наставника на примену иновативног приступа, техника писања и стратегија учења ПИ. Оспособљавање за примену процесно-жанровског приступа у обликовању писменог састава кроз одговарајуће фазе рада. Оснаживање наставника за примену диференциране и индивидуализоване наставе ПИ. Критичко разматрање предлога критеријума за вредновање писменог задатка, објективних и усаглашених с исходима и општим стандардима постигнућа. Унапређивање вредновања и оцењивања у настави ПИ у функцији даљег учења – давањем повратне информације. Успостављање корелације наставних јединица из области језика и књижевности (и других предмета) са ПИ.

Очекивани исходи обуке: наставници су оспособљени за стварање стратегија и избор техника писања из сродних дисциплина према узрасту и интересовању ученика. Обучени су за примену процесно-жанровског приступа, техника писања и стратегија учења ПИ. Оспособљени су да планирају и реализују диференцирану и индивидуализовану наставу ПИ. Примењују ефективне мотивационе стратегије и решавају појединачне проблемске ситуације из праксе коришћењем различитих врста оцењивања у складу са узрасним, развојним и личним карактеристикама савременог ученика. Објективније вреднују саставе ученика, у складу са јасно дефинисаним критеријумима. Обучени су да у циљу развијања ПИ и комуникацијских вештина ученика повезују градиво из различитих области истог или више предмета.

Теме:
1. Настава писменог изражавања – законски прописи, методичке препоруке и практичне потребе ученика
2. До ефикасне и ефективне наставе писменог изражавања стратегијама и техникама из сродних дисциплина
3. Процесно-жанровски приступ поучавању и учењу писменог изражавања
4. Диференцијација и индивидуализација у реализацији часова припреме и исправке писменог задатка
5. Вредновање и оцењивање писменог задатка
6. Корелација наставе писменог изражавања са наставом језика и књижевности

Циљна група:
наставник разредне наставе;
наставник предметне наставе – основна школа;
наставник предметне наставе – гимназија;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа;
наставник у школи за образовање одраслих;
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)

понедељак, 12. јун 2023.

ЗНАЊЕМ ЗА БОЉЕ СУТРА - свечани скуп најуспешнијих такмичара и наставника


Поводом завршетка такмичарског циклуса школске 2022/2023. године Друштвo за српски језик и књижевност за Подунавски округ организоваће у суботу, 17. јуна 2023. године у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево традиционални свечани скуп на којем ће наградити дипломама и књигама ученике основних и средњих школа који су освојили прво, друго или треће место на окружном нивоу такмичења из књижевности (Књижевна олимпијада) и на окружном нивоу такмичења из српског језика и језичке културе. Такође, на скупу ће бити похваљени наставници који су ученике вредно припремали за такмичења учећи их да воле књижевност и да негују српски језик, правопис и језичку културу, а чланови Друштва биће награђени и пригодним књигама.

Скупом најуспешнијих ученика и наставника Друштво за српски језик и књижевност за Подунавски округ, као струковно удружење наставника Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане, жели и ове године да афирмише најквалитетније резултате у настави српског језика и књижевности и да јавно, по девети пут, похвали знање, рад, залагање и ентузијазам које су ученици и наставници Подунавског округа исказали на такмичењима Друштва за српски језик и књижевност Србије у овогодишњем такмичарском циклусу.

Добро дошли на скуп верних чувара српског језика и књижевности! Да заједно јавности пренесемо важну поруку - да лучоноше знања осветљавају мрак данашњице показујући пут до бољег друштва!


среда, 31. мај 2023.

32. Републичко такмичење из српског језика и језичке културе - постигнућа ученика основних и средњих школа Подунавског округа, резултати такмичења и тестови

У Тршићу је 27. и 28. маја одржано 32. Републичко такмичење из српског језика и језичке културе. Подунавски округ је представљало 20 ученика (10 ученика основних школа и 10 ученика средњих школа) који су нас и првог и другог такмичарског дана обрадовали освојивши укупно 8 награда (1 награда за основце и чак 7 награда за средњошколце). 

Упућујемо искрене честитке награђеним ученицама: 

 АНА СТЕВАНОВИЋ, ученица 8. разреда ОШ ,,Иво Лола Рибар“, Скобаљ (наставник: Јелена Милојевић) – ТРЕЋЕ МЕСТО;

 ЈАНА МАРИЋ, ученица 1. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Светлана Нешић) – ПРВО МЕСТО;

ЛАРА СТАНИМИРОВИЋ, ученица 1. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Татјана Лазаревић Милошевић) – ТРЕЋЕ МЕСТО;

САНДРА БАСАРИЋ, ученица 2. разреда Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка (професор: Марија Поповић) – ПРВО МЕСТО;

АНА ПАНТОВИЋ, ученица 2. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Драгана Миленковић) – ДРУГО МЕСТО;

МАРТА ЖИВИЋ, ученица 2. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Драгана Миленковић) – ТРЕЋЕ МЕСТО;

ЈЕЛЕНА ЗДРАВКОВИЋ, ученица 2. разреда Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка (професор: Марија Поповић) – ТРЕЋЕ МЕСТО;

МЕЛАНИЈА КРСТИЋ, ученица 2. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Ивица Бојичић) – ТРЕЋЕ МЕСТО.

Велике похвале заслужују и наши остали учесници који су у државном надметању у познавању српског језика и језичке културе представљали своје градове Смедерево, Смедеревску Паланку и Велику Плану: 

– Милица Вељковић, ученица 8. разреда ОШ ,,Бранко Радичевић", Смедерево (наставник: Бојана Лутовац) – 17 бодова; 

– Милица Симић, ученица 8. разреда ОШ ,,Бранислав Нушић", Смедерево (наставник: Биљана Младеновић) – 17 бодова; 

– Калина Илић, ученица 8. разреда ОШ ,,Херој Иван Мукер", Смедеревска Паланка (наставник: Зорка Радовић) – 16 бодова; 

– Лара Златковић, ученица 8. разреда ОШ ,,Иво Андрић", Радинац (наставник: Миљана Кравић) - 15 бодова; 

– Никола Војиновић, ученик 8. разреда ОШ ,,Вук Караџић", Липе (наставник: Јелена Вучковић) – 15 бодова; 

– Милица Степић, ученица 7. разреда ОШ ,,Академик Радомир Лукић", Милошевац (наставник: Јелена Мићовић Даниловић) – 15 бодова; 

– Миа Јовановић, ученица 7. разреда ОШ ,,Херој Иван Мукер", Смедеревска Паланка (наставник: Светлана Стевановић) – 13 бодова; 

– Нина Бијелић, ученица 8. разреда ОШ ,,Доситеј Обрадовић", Смедерево (наставник: Јелена Иванишевић) – 12 бодова; 

– Огњен Милановић, ученик 7. разреда ОШ ,,Херој Иван Мукер", Смедеревска Паланка (наставник: Светлана Стевановић) – 10 бодова; 

– Ива Миловановић, ученица 2. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Ивица Бојичић) – 17 бодова;

– Милан Паприкић, ученик 4. разреда Гимназије, Велика Плана (професор: Весна Стојковић) – 15 бодова;

– Софија Лачковић, ученица 4. разреда Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка (професор: Снежана Милутиновић) – 12 бодова.

Поносни смо на наше ученике који својим радом и залагањем доказују огромну љубав према српском језику!   Сви они су драгуљи својих школа, градова, округа, целе Србије!


ТРШИЋ 2023 - ФОТОГРАФИЈЕ НАГРАЂЕНИХ И УЧЕСНИКА

Резултати 32. Републичког такмичења из српског језика и језичке културе:

ТРШИЋ 2023, РЕЗУЛТАТИ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА - СЕДМИ РАЗРЕД

ТРШИЋ 2023, РЕЗУЛТАТИ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА - ОСМИ РАЗРЕД

ТРШИЋ 2023, РЕЗУЛТАТИ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА - СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Тестови и решења са Републичког такмичења из српског језика и језичке културе:

СЈ, РЕПУБЛИЧКО 2023 - СЕДМИ РАЗРЕД

СЈ, РЕПУБЛИЧКО 2023 - ОСМИ РАЗРЕД

СЈ, РЕПУБЛИЧКО 2023 - ПРВИ РАЗРЕД

СЈ, РЕПУБЛИЧКО 2023 - ДРУГИ РАЗРЕД

СЈ, РЕПУБЛИЧКО 2023- ТРЕЋИ РАЗРЕД

СЈ, РЕПУБЛИЧКО 2023 - ЧЕТВРТИ РАЗРЕД