понедељак, 2. октобар 2023.

У Смедереву одржан семинар о писменом задатку

 

Добро обликован семинар, који су последње септембарске суботе у Смедереву организовали Друштво за српски језик и књижевност за Подунавски округ и Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево, а реализовале Тина Капларевић, доктор филолошких наука, и Јелена Илић, дипломирани филолог, колегинице и искусни практичари из Медицинске школе у Пожаревцу, помогао је наставницима основних и средњих школа Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане да поспеше своје компетенције показујући им како да нерешив проблем писменог задатка у настави српског језика и књижевности ипак лако може постати решив задатак.

Уводне активности обуке биле су посвећене подсећању на законске прописе, методичке препоруке и практичне потребе ученика. У интерактивној атмосфери дискутовало се о недостацима програма наставе и учења који су непрегледни, обимни, нефлексибилни и неприлагођени индивидуалним потребама појединаца, као и о стандардима ученичких постигнућа који су, према мишљењу већине наставника, често непрецизни, нејасни и превазилазе захтеве већ прилично оптерећених и опширних наставних програма.

Утемељено на знањима и закључцима из области когнитивне психологије, наставницима је потом показано како да стратегијама и техникама из сродних дисциплина достигну ефикасну и ефективну наставу писменог изражавања. 

Посебне тематске деонице обуке биле су посвећене интегрисаном процесно-жанровском приступу проучавању и учењу писменог изражавања који обухвата пет корака: припрему, увежбавање елемената одређене врсте текста, планирање, израду и ревизију, а поједине недоумице наставника отклоњене су исправном тврдњом да не постоје методичке ни законске препреке да се на писменом задатку, осим „састава“, проверавају и други жанрови.

Будући да на истом узрасту немају сви ученици исте интелектуалне могућности, брзину учења, начин учења, мотивацију, интересовања, ставове и достигнућа, посебан део семинара био је посвећен важним постулатима савремене наставе – диференцијацији и индивидуализацији на часовима припреме и исправке. Реализаторке семинара су скренуле пажњу колегама да је примарни циљ научити ученике учењу, односно писању, формирати код њих позитивну мотивацију за писање и ослободити потенцијалне способности сваког појединог ученика.

Завршни део обуке је као тему обухватио вредновање и оцењивање писмених задатака које често наставницима задаје највише мука јер треба избећи субјективност и произвољност као отежавајуће факторе. Поред радионице на којима су учесници имали задатак да исправе и оцене (формативно и сумативно) ученички састав, реализаторке семинара Тина Капларевић и Јелена Илић понудиле су готов кључ за решавање проблема дајући јасне и систематично приказане предлоге критеријума за вредновање и оцењивање садржаја, композиције, стила и језика у ученичким писменим задацима. 
У дискусији о начинима унутарпредметне корелације наставе изражавања са наставом језика и књижевности дошло се до закључка да писање не треба да буде изолована вежба, већ да мора бити део наставних јединица на којима се обрађује неко књижевно дело или нека наставна јединица из језика. 

Стручно конципирана обука, која представља одличан спој теоријских знања и конкретних радионица и вежбања, заслужила је на крају дана одличне оцене и похвалне коментаре учесника. Једна од благодети семинарских окупљања наставника јесте размена искустава из праксе, а данашњи сусрет наставника Подунавског округа, протекао у доброј атмосфери и квалитетним дискусијама поводом сваке теме обуке, управо је то и доказао.
понедељак, 4. септембар 2023.

Семинар ,,Писмени задатак у настави српског језика – (не)решив проблем"

 

Каталошки број: 935        

Kомпетенција: К1

 Приоритети: П3

Трајање: 1 дан (8 бодова)       


Друштво за српски језик и књижевност за Подунавски округ, у сарадњи са Друштвом за српски језик и књижевност Србије и Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању Смедерево, организоваће 30. септембра 2023. године у Смедереву семинар Писмени задатак у настави српског језика – (не)решив проблем. 

Семинар ће бити ЗАТВОРЕНОГ ОБЛИКА И БЕСПЛАТАН (ИСКЉУЧИВО ЗА ЧЛАНОВЕ ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗА ПОДУНАВСКИ ОКРУГ).

Пријављивање за обуку

Учесници треба да се јаве свом стручном друштву на имејл drustvosjpodunavskiokrug@gmail.com НАЈКАСНИЈЕ ДО ПОНЕДЕЉКА, 18. СЕПТЕМБРА.

У пријави треба навести следеће податке: 

1. име и презиме наставника; 

2. датум и место рођења наставника; 

3. назив школе; 

4. место установе.

НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ БЕЗ СВИХ НАВЕДЕНИХ ПОДАТАКА НЕЋЕ БИТИ УВАЖЕНЕ.

Информације о садржајима семинара, предавачима и сатници биће накнадно прослеђене пријављеним наставницима.

ВАЖНА НАПОМЕНА: број места је ограничен – уколико број заинтересованих наставника буде већи од дозвољеног броја, приликом прављења коначног списка учесника гледаће се редослед пријава. 


ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕМИНАРУ

Организатор програма:
Друштво за српски језик и књижевност Србије

Аутори и реализатори:
Тина Капларевић, доктор филолошких наука, Медицинска школа, Пожаревац; Ђорђе Јанковић, доктор филолошких наука, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Јелена Ђуровић, дипломирани педагог, Медицинска школа, Пожаревац; Јелена Илић, дипломирани филолог, Медицинска школа, Пожаревац; Даринка Филиповић, мастер, ОШ и Гимназија „Креативно перо“, Београд

Област: Српски језик и књижевност

Компетенције: компетенције наставника за уже стручну област

Приоритетна област: методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљеви: унапређивање квалитета наставе писменог изражавања (ПИ) усавршавањем компетенција наставника у складу са сврхом и задацима наставе језичке културе у оквиру предмета Српски језик и књижевност и потребама, узрастом и интересовањима савременог ученика

Специфични циљеви: извођење ефикасне и ефективне наставе писменог изражавања у складу са методичким препорукама, законским прописима и потребама ученика. Подстицање наставника на примену иновативног приступа, техника писања и стратегија учења ПИ. Оспособљавање за примену процесно-жанровског приступа у обликовању писменог састава кроз одговарајуће фазе рада. Оснаживање наставника за примену диференциране и индивидуализоване наставе ПИ. Критичко разматрање предлога критеријума за вредновање писменог задатка, објективних и усаглашених с исходима и општим стандардима постигнућа. Унапређивање вредновања и оцењивања у настави ПИ у функцији даљег учења – давањем повратне информације. Успостављање корелације наставних јединица из области језика и књижевности (и других предмета) са ПИ.

Очекивани исходи обуке: наставници су оспособљени за стварање стратегија и избор техника писања из сродних дисциплина према узрасту и интересовању ученика. Обучени су за примену процесно-жанровског приступа, техника писања и стратегија учења ПИ. Оспособљени су да планирају и реализују диференцирану и индивидуализовану наставу ПИ. Примењују ефективне мотивационе стратегије и решавају појединачне проблемске ситуације из праксе коришћењем различитих врста оцењивања у складу са узрасним, развојним и личним карактеристикама савременог ученика. Објективније вреднују саставе ученика, у складу са јасно дефинисаним критеријумима. Обучени су да у циљу развијања ПИ и комуникацијских вештина ученика повезују градиво из различитих области истог или више предмета.

Теме:
1. Настава писменог изражавања – законски прописи, методичке препоруке и практичне потребе ученика
2. До ефикасне и ефективне наставе писменог изражавања стратегијама и техникама из сродних дисциплина
3. Процесно-жанровски приступ поучавању и учењу писменог изражавања
4. Диференцијација и индивидуализација у реализацији часова припреме и исправке писменог задатка
5. Вредновање и оцењивање писменог задатка
6. Корелација наставе писменог изражавања са наставом језика и књижевности

Циљна група:
наставник разредне наставе;
наставник предметне наставе – основна школа;
наставник предметне наставе – гимназија;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа;
наставник у школи за образовање одраслих;
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)

понедељак, 12. јун 2023.

ЗНАЊЕМ ЗА БОЉЕ СУТРА - свечани скуп најуспешнијих такмичара и наставника


Поводом завршетка такмичарског циклуса школске 2022/2023. године Друштвo за српски језик и књижевност за Подунавски округ организоваће у суботу, 17. јуна 2023. године у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево традиционални свечани скуп на којем ће наградити дипломама и књигама ученике основних и средњих школа који су освојили прво, друго или треће место на окружном нивоу такмичења из књижевности (Књижевна олимпијада) и на окружном нивоу такмичења из српског језика и језичке културе. Такође, на скупу ће бити похваљени наставници који су ученике вредно припремали за такмичења учећи их да воле књижевност и да негују српски језик, правопис и језичку културу, а чланови Друштва биће награђени и пригодним књигама.

Скупом најуспешнијих ученика и наставника Друштво за српски језик и књижевност за Подунавски округ, као струковно удружење наставника Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане, жели и ове године да афирмише најквалитетније резултате у настави српског језика и књижевности и да јавно, по девети пут, похвали знање, рад, залагање и ентузијазам које су ученици и наставници Подунавског округа исказали на такмичењима Друштва за српски језик и књижевност Србије у овогодишњем такмичарском циклусу.

Добро дошли на скуп верних чувара српског језика и књижевности! Да заједно јавности пренесемо важну поруку - да лучоноше знања осветљавају мрак данашњице показујући пут до бољег друштва!


среда, 31. мај 2023.

32. Републичко такмичење из српског језика и језичке културе - постигнућа ученика основних и средњих школа Подунавског округа, резултати такмичења и тестови

У Тршићу је 27. и 28. маја одржано 32. Републичко такмичење из српског језика и језичке културе. Подунавски округ је представљало 20 ученика (10 ученика основних школа и 10 ученика средњих школа) који су нас и првог и другог такмичарског дана обрадовали освојивши укупно 8 награда (1 награда за основце и чак 7 награда за средњошколце). 

Упућујемо искрене честитке награђеним ученицама: 

 АНА СТЕВАНОВИЋ, ученица 8. разреда ОШ ,,Иво Лола Рибар“, Скобаљ (наставник: Јелена Милојевић) – ТРЕЋЕ МЕСТО;

 ЈАНА МАРИЋ, ученица 1. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Светлана Нешић) – ПРВО МЕСТО;

ЛАРА СТАНИМИРОВИЋ, ученица 1. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Татјана Лазаревић Милошевић) – ТРЕЋЕ МЕСТО;

САНДРА БАСАРИЋ, ученица 2. разреда Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка (професор: Марија Поповић) – ПРВО МЕСТО;

АНА ПАНТОВИЋ, ученица 2. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Драгана Миленковић) – ДРУГО МЕСТО;

МАРТА ЖИВИЋ, ученица 2. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Драгана Миленковић) – ТРЕЋЕ МЕСТО;

ЈЕЛЕНА ЗДРАВКОВИЋ, ученица 2. разреда Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка (професор: Марија Поповић) – ТРЕЋЕ МЕСТО;

МЕЛАНИЈА КРСТИЋ, ученица 2. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Ивица Бојичић) – ТРЕЋЕ МЕСТО.

Велике похвале заслужују и наши остали учесници који су у државном надметању у познавању српског језика и језичке културе представљали своје градове Смедерево, Смедеревску Паланку и Велику Плану: 

– Милица Вељковић, ученица 8. разреда ОШ ,,Бранко Радичевић", Смедерево (наставник: Бојана Лутовац) – 17 бодова; 

– Милица Симић, ученица 8. разреда ОШ ,,Бранислав Нушић", Смедерево (наставник: Биљана Младеновић) – 17 бодова; 

– Калина Илић, ученица 8. разреда ОШ ,,Херој Иван Мукер", Смедеревска Паланка (наставник: Зорка Радовић) – 16 бодова; 

– Лара Златковић, ученица 8. разреда ОШ ,,Иво Андрић", Радинац (наставник: Миљана Кравић) - 15 бодова; 

– Никола Војиновић, ученик 8. разреда ОШ ,,Вук Караџић", Липе (наставник: Јелена Вучковић) – 15 бодова; 

– Милица Степић, ученица 7. разреда ОШ ,,Академик Радомир Лукић", Милошевац (наставник: Јелена Мићовић Даниловић) – 15 бодова; 

– Миа Јовановић, ученица 7. разреда ОШ ,,Херој Иван Мукер", Смедеревска Паланка (наставник: Светлана Стевановић) – 13 бодова; 

– Нина Бијелић, ученица 8. разреда ОШ ,,Доситеј Обрадовић", Смедерево (наставник: Јелена Иванишевић) – 12 бодова; 

– Огњен Милановић, ученик 7. разреда ОШ ,,Херој Иван Мукер", Смедеревска Паланка (наставник: Светлана Стевановић) – 10 бодова; 

– Ива Миловановић, ученица 2. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Ивица Бојичић) – 17 бодова;

– Милан Паприкић, ученик 4. разреда Гимназије, Велика Плана (професор: Весна Стојковић) – 15 бодова;

– Софија Лачковић, ученица 4. разреда Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка (професор: Снежана Милутиновић) – 12 бодова.

Поносни смо на наше ученике који својим радом и залагањем доказују огромну љубав према српском језику!   Сви они су драгуљи својих школа, градова, округа, целе Србије!


ТРШИЋ 2023 - ФОТОГРАФИЈЕ НАГРАЂЕНИХ И УЧЕСНИКА

Резултати 32. Републичког такмичења из српског језика и језичке културе:

ТРШИЋ 2023, РЕЗУЛТАТИ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА - СЕДМИ РАЗРЕД

ТРШИЋ 2023, РЕЗУЛТАТИ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА - ОСМИ РАЗРЕД

ТРШИЋ 2023, РЕЗУЛТАТИ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА - СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Тестови и решења са Републичког такмичења из српског језика и језичке културе:

СЈ, РЕПУБЛИЧКО 2023 - СЕДМИ РАЗРЕД

СЈ, РЕПУБЛИЧКО 2023 - ОСМИ РАЗРЕД

СЈ, РЕПУБЛИЧКО 2023 - ПРВИ РАЗРЕД

СЈ, РЕПУБЛИЧКО 2023 - ДРУГИ РАЗРЕД

СЈ, РЕПУБЛИЧКО 2023- ТРЕЋИ РАЗРЕД

СЈ, РЕПУБЛИЧКО 2023 - ЧЕТВРТИ РАЗРЕД


понедељак, 1. мај 2023.

10. Републичко такмичење из књижевности ,,Књижевна олимпијада" - постигнућа ученика Подунавског округа, резултати такмичења и тестови

 У Карловачкој гимназији у Сремским Карловцима 29. и 30. априла одржано је 10. Републичко такмичење из књижевности ,,Књижевна олимпијада". Подунавски округ је представљало 18 ученика (9 ученика основних школа и 9 ученика средњих школа) који су нас и првог и другог такмичарског дана обрадовали освојеним наградама (3 награде за основце, 4 награде за средњошколце). 

Упућујемо искрене честитке награђеним ученицама: 

🥈ЛАРА ЗЛАТКОВИЋ, ученица осмог разреда ОШ ,,Иво Андрић", Радинац (наставник: Миљана Кравић) - ДРУГО МЕСТО; 

🥉ЕМИЛИЈА КОЛАРЕВИЋ, ученица осмог разреда ОШ ,,Никола Тесла", Голобок (наставник: Сања Јовановић) - ТРЕЋЕ МЕСТО; 

🥉МИА ЈОВАНОВИЋ, ученица седмог разреда ОШ ,,Херој Иван Мукер", Смедеревска Паланка (наставник: Светлана Стевановић) - ТРЕЋЕ МЕСТО; 

🥉ДУЊА СПАСИЋ, ученица 1. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Светлана Нешић) - ТРЕЋЕ МЕСТО; 

🥉АЛЕКСА СПАСИЋ, ученик 3. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Светлана Нешић) - ТРЕЋЕ МЕСТО; 

🥉НЕВЕНА МАРИЋ, ученица 4. разреда Гимназије, Смедерево (професор: Александра Милошевић Јовановић) - ТРЕЋЕ МЕСТО; 

🥉 МИЛЕНА МАТОРКИЋ, ученица 4. разреда Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка (професор: Бојана Ђорђевић) - ТРЕЋЕ МЕСТО. 

Велике похвале заслужују и наши остали учесници који су у државном надметању у познавању књижевности представљали своје градове Смедерево, Смедеревску Паланку и Велику Плану: 

- Александар Милосављевић, ученик 7. разреда ОШ ,,Карађорђе", Велика Плана (наставник: Ивана Стојановић Николић) - 17 бодова; 

- Милица Вићентијевић, ученица 7. разреда ОШ ,,Вук Караџић", Смедеревска Паланка (наставник: Нада Вулићевић) - 16 бодова; 

- Лена Радосављевић, ученица 7. разреда ОШ ,,Вук Караџић", Крњево (наставник: Милена Кањевац) - 13 бодова; 

- Дуња Столић, ученица 8. разреда ОШ ,,Свети Сава", Смедерево (наставник: Валентина Нешковић) - 17 бодова; 

- Лена Ненадовић, ученица 8. разреда ОШ ,,Ђорђе Јовановић", Селевац (ментор: Татјана Врачар) - 15 бодова; 

- Катарина Живковић, ученица 8. разреда ОШ ,,Радица Ранковић", Лозовик (ментор: Виолета Јаковљевић) - 13 бодова; 

- Сара Пауновић, ученица 1. разреда ЕУШ ,,Вук Караџић", Велика Плана (професор: Николета Николић) - 16 бодова; 

- Ђорђе Марић, ученик 2. разреда Гимназије, Велика Плана (професор: Весна Стојковић) - 16 бодова; 

- Адриана Радовановић, ученица 3. разреда Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка (професор: Олгица Лазић) - 15 бодова; 

- Марија Илић, ученица 3. разреда Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка (професор: Ивана Лукић) - 16 бодова; 

- Јована Чворо, ученица 3. разреда ЕУШ ,,Вук Караџић", Велика Плана (професор: Николета Николић) - 14 бодова. 

Сви они су наш понос и радост, драгуљи својих школа, градова, округа, целе Србије!

ФОТОГРАФИЈЕ УЧЕСНИКА И НАГРАЂЕНИХ ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА

Резултати републичког нивоа такмичења из књижевности ,,Књижевна олимпијада":

КО 2023 - резултати Републичког такмичења - ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

КО 2023 - резултати Републичког такмичења - СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Тестови и решења са Републичког такмичења из књижевности:

КО 2023, републички ниво - основне школе

КО 2023, републички ниво - средње школе


четвртак, 27. април 2023.

Републичко такмичење ,,Књижевна олимпијада" (спискови учесника, распоред по учионицама, сатница такмичења)

Овде можете погледати све релевантне информације о Републичком такмичењу из књижевности Књижевна олимпијада које ће се одржати 29. и 30. маја 2023. године у Карловачкој гимназији у Сремским Карловцима.

Подсетимо, након ревизије пристиглих тестова Управа Друштва је одлучила да спусти праг пролазности са окружног на републички ниво такмичења:

- у седмом разреду на 17 бодова;

- у другом разреду на 17 бодова;

- у четвртом разреду на 16 бодова.


Списак пласираних ученика основних школа можете преузети овде

Списак пласираних ученика средњих школа можете преузети овде

Распоред ученика по учионицама можете ореузети овде


Програм Републичког такмичења ,,Књижевна олимпијада" (29. и 30. 5. 2023)


Распоред ученика основних и средњих школа Подунавског округа по учионицама Карловачке гимназије приказан је на датим фотографијама:субота, 1. април 2023.

Резултати Окружног такмичења из српског језика и језичке културе - средње школе (Подунавски округ)

Овде можете преузети резултате Окружног такмичења ученика средњих школа Подунавског округа из српског језика и језичке културе, одржаног 1. 4. 2023. године.

РЕЗУЛТАТИ ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ (ПОДУНАВСКИ ОКРУГ - СРЕДЊЕ ШКОЛЕ)

Похваљујемо све учеснике, честитамо награђенима, а ученицима који су остварили пласман на Републичко такмичење из српског језика и језичке културе желимо много успеха 28. маја у Тршићу.

Захваљујемо се свим колегиницама и колегама који су вредно радили као чланови комисија на такмичењу. Захвалност упућујемо и Економско-трговинској школи у Смедереву за изузетну организацију такмичења.


Резултати Окружног такмичења из српског језика и језичке културе - основне школе (Подунавски округ)

Овде можете преузети резултате Окружног такмичења ученика основних школа Подунавског округа из српског језика и језичке културе, одржаног 1. 4. 2023. године.

РЕЗУЛТАТИ ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ (ПОДУНАВСКИ ОКРУГ - ОСНОВНЕ ШКОЛЕ)

Похваљујемо све учеснике, честитамо награђенима, а ученицима седмог и осмог разреда који су остварили пласман на Републичко такмичење из српског језика и језичке културе желимо много успеха 27. маја у Тршићу.

Захваљујемо се свим колегиницама и колегама који су вредно радили као чланови комисија на такмичењу. Посебну захвалност упућујемо ОШ ,,Димитрије Давидовић" у Смедереву за изузетно гостопримство и перфектну организацију такмичења.


Окружно такмичење из српског језика и језичке културе - средње школе (тестови и решења)

Овде можете преузети тестове са Окружног такмичења ученика средњих школа из српског језика и језичке културе (школска 2022/2023. година).

СЈ, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ПРВИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)

СЈ, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ДРУГИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)

СЈ, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ТРЕЋИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)

СЈ, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ЧЕТВРТИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)


Окружно такмичење из српског језика и језичке културе - основне школе (тестови и решења)

Овде можете преузети тестове са Окружног такмичења ученика основних школа из српског језика и језичке културе (школска 2022/2023. година).

СЈ, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ПЕТИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)

СЈ, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ШЕСТИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)

СЈ, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - СЕДМИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)

СЈ, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ОСМИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)


петак, 31. март 2023.

Језички лавиринт у Смедеревској Паланци

 „Српски језик је поезија, само птице певају лепше!“

Дивно дружење, сјајна забава, надметање у познавању српског језика и језичке културе, неговање сарадништва и пријатељства – тако би се укратко могао описати четвртак, 30. март, дан испуњен креативношћу и лепотом, у којем је поводом манифестације „Март, месец српског језика“ у дворишту ОШ „Вук Караџић“ у Смедеревској Паланци организован „Језички лавиринт“ – екипно надметање ученика паланачких основних школа у познавању српског језика и књижевности. 

У такмичењу на отвореном, које је иницирала и осмислила наставница Нада Вулићевић са другим чланицама нашег струковног удружења, учествовало је шест екипа градских и сеоских школа: ОШ „Вук Караџић“, ОШ „Херој Радмила Шишковић“, ОШ „Херој Иван Мукер“, ОШ „Олга Милошевић“, ОШ „Никола Тесла“ (Голобок) и ОШ „Брана Јевтић“ (Кусадак). 

Свака четворочлана екипа, састављена од ученика петог, шестог, седмог и осмог разреда, представљала је по једног писца српске књижевности, а препреке у лавиринту су савладаване у односу на то који школски тим покаже веће знање и да тачне одговоре. 

Лепо време, пријатан амбијент и пријатељска атмосфера допринели су да први организовани „Језички лавиринт“ буде успешно реализован. Иако је званично победник квиза екипа основаца ОШ „Херој Иван Мукер“ (наставнице: Данијела Илић Петковић и Марија Трифуновић), са правом можемо рећи да су сви учесници победници, јер су исказали велику мотивисаност и љубав према српском језику. 

БРАВО за дивне ученике и креативне ентузијасте, наставнике српског језика и књижевности у Смедеревској Паланци! Желимо им да ова изузетно лепо осмишљена активност постане традиционална и да наредних година окупља још више ученика који ће славити српски језик!


ЈЕЗИЧКИ ЛАВИРИНТ - ТАКМИЧЕЊЕ ОСНОВАЦА СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ, 30. 3. 2023 (ФОТОГРАФИЈЕ)

уторак, 28. март 2023.

Креативне столице српског језика

У уторак, 28. марта у Смедереву је одржана радионица ,,Креативне столице српског језика" чији је аутор и реализатор Вања Стојковић, наставник Српског језика и књижевности. На радионици су учествовали ученици предметне наставе ОШ „Јован Јовановић Змај“ и ОШ „Свети Сава“ у Смедереву. 

Осликавањем старих, похабаних столичица ликом Вука Караџића и мотивима који асоцирају на српски језик, књиге и читање направљена је корелација између више предмета и поспешене су међупредметне компетенције (комуникација, сарадња, компетенција за учење, естетичка компетенција). 
Ученици су на радионици, која је обогаћена дискусијом о значају очувања српског језика, имали прилику да уоче естетичке елементе у различитим контекстима као што су уметничко стваралаштво, национална и културна баштина, језичка култура.

Дружећи се и делећи своја уметничка искуства, на најлепши начин су изразили своје ликовне таленте, показали креативност, маштовитост и љубав према језику и књизи. 

Двема смедеревским школама остаће предивна успомена осликана срцима ове дивне деце. 
Погледајте продукте радионице и уживајте у њиховој чудесној лепоти!

КРЕАТИВНЕ СТОЛИЦЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА (РАДИОНИЦА,, СМЕДЕРЕВО, 28. 3. 2023) - ФОТОГРАФИЈЕ

понедељак, 27. март 2023.

Квиз ,,Језикопротрес“ у Паланачкој гимназији

Подстицајна атмосфера, тимски рад и дружење ученика средњих школа Смедеревске Паланке и професора обележили су у понедељак, 27. марта надметање у познавању српског језика и језичке културе у квизу ,,Језикопротрес“, организованом у Паланачкој гимназији поводом обележавања манифестације ,,Март, месец српског језика“.

Решавајући задатке направљене у ,,Кахут“ апликацији, у квизу су најпре своје знање из области граматике проверили тимови трију паланачких средњих школа – Паланачке гимназије, Машинско-електротехничке школе „Гоша“ и Средње школе „Жикица Дамњановић“. Сваки тим имао је заступљене све старосне групе средњошколаца (од првог до трећег/четвртог разреда). 

Потом је надметање поновљено још једном – такмичило се шест тимова професора Паланачке гимназије уз здушно бодрење и подршку ученика.

Иако су сви учесници по мотивисаности и добром расположењу тог дана били победници, најбољи међу њима награђени су дипломама и симболичним наградама које је обезбедио домаћин, Паланачка гимназија.


Циљ овог занимљивог квиза, који је осмислио Актив професора Српског језика и књижевности Паланачке гимназије, био је јачање сарадње између ученика и наставника, продубљивање свести о вредности и важности неговања језика и језичке културе, као и подсећање да је свако од нас као појединац важна карика у очувању нашег језика и писма.Са великим задовољством можемо закључити да је циљ потпуно остварен! КВИЗ ,,ЈЕЗИКОПРОТРЕС", ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА, 27. 3. 2023 (ФОТОГРАФИЈЕ)
петак, 24. март 2023.

Предавање о пословној кореспонденцији и вештинама пословне комуникације

Поводом обележавања манифестације ,,Март, месец српског језика“ у четвртак, 23. марта у свечаној сали Гимназије у Смедереву одржано је предавање „О пословној кореспонденцији и вештинама пословне комуникације“.

Гост Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ и Гимназије у Смедереву био је Владимир Милојевић, професор Српског језика и књижевности у XIV београдској гимназији, који је кроз одлично обликовано предавање, засновано на многобројним примерима, представио одлике ваљаног стила пословне кореспонденције и типичне грешке у пословном дописивању. 

Професор Милојевић је предочио пословни електронски бонтон, представио примере добре праксе у писаној комуникацији и подсетио на правила писања пословног писма (имејла). Такође, указао је на основна својства исправног говора и вредности говора у пословној комуникацији (интонација, акценат, темпо, гестови, мимика), као и на важност правилности и јасноће у добром пословном преговарању да би на крају презентовао правила дискусије на састанцима и конференцијама, начине вођења пословног телефонског разговора и начине осмишљавања презентација.

Свакоме од нас пре или касније вештине пословне комуникације буду преко потребне и зато је важно исправно их развијати. Фунционално примењиво предавање обогаћено интерактивним учешћем публике и казивање професора Милојевића употпуњено пријатном непосредношћу и вештинама искусног предавача испунили су очекивања бројних смедеревских средњошколаца и других посетиоца које је ова занимљива и корисна тема привукла.ПРЕДАВАЊЕ О ПОСЛОВНОЈ КОРЕСПОНДЕНЦИЈИ (23. МАРТ 2024, ГИМНАЗИЈА, СМЕДЕРЕВО) - ФОТОГРАФИЈЕ

субота, 18. март 2023.

Одржано занимљиво предавање о оријентализмима у смедеревској Гимназији

Поводом обележавања манифестације ,,Март, месец српског језика“ у петак, 17. марта гост Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ и Гимназије у Смедереву била је проф. др Рајна Драгићевић, редовни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду. 
Ученици средњих школа, наставници српског језика и књижевности и друга публика имали су прилику да обогате своје знање о оријентализмима у српском језику у прошлости и данас уживајући у занимљивом и инспиративном предавању уважене професорке.

Многобројним примерима у уводном делу предавања проф. др Рајна Драгићевић подробније је појаснила термине турцизам, османизам, арабизам, фарсизам и оријентализам наводећи да је турски био службени језик и језик администрације, арапски језик науке, а персијски језик књижевности.

Систематичан приступ теми, као посебни квалитет сваког предавања проф. др Рајне Драгићевић, био је уочљив и у овом предавању – најпре је упознала слушаоце ближе са предосманским оријентализмима (пре 15. века), потом са предвуковским оријентализмима (од 15. до 18. века) и оријентализмима у Вуково време (19. века) да би на крају представила оријентализме у савременом српском језику (20. и 21. век). Посебан осврт је у предавању направљен на српску књижевну (српскословенску) лексику и српску народну лексику у време надирања турцизама. 

Професорка Драгићевић је упознала слушаоце детаљније са оријентализмима који означавају људске особине, емоције и друштвене односе износећи запажања да су се турским лексемама од свих пожељних особина најчешће именовале окретност, вештина, спретност, способност, што значи да се ова особина изузетно ценила. Целокупна речничка грађа садржи много турцизама који се односе на срећу, љубавни занос, севдах, а има доста и лексема које се односе на судбину, неминовност, задати след животних дешавања, што вероватно говори и о турском и, генерално, источњачком менталитету и склоности ка промишљању смисла човековог битисања. Такође, много је примера који именују непожељне људске особине и недостатке, лењост, неуредност и необуздану нарав.

Након што су појашњени примери који илуструју лексичку конкуренцију у предавању су презентована занимљива лингвокултуролошка истраживања која обухватају турцизме у савременом српском језику (тематске групе турцизама који се односе на занате и занатлије, боје и посуђе). 

У завршном делу предавања проф. др Рајна Драгићевић је закључила да говорници српског (српскохрватског) језика имају изузетно благ став према турцизмима. Упркос позајмљеницама, основни лексички фонд српског језика остао је нетакнут. Већина оријентализама у српском језику има дијалекатско порекло, српски језик их је примао путем непосредних контаката говорника, а не путем књижевности и других писаних извора, што доводи до закључка да су говорници српског језика примили само ону лексику која им је била неопходна за свакодневну комуникацију, као и за реалије које су са Турцима дошле на српске територије. Губљење и потискивање оријентализама је очекивано – савремени српски језик бележи око 2000 турцизама који спадају у одомаћену лексику.


ПРЕДАВАЊЕ О ОРИЈЕНТАЛИЗМИМА - ФОТОГРАФИЈЕ (СМЕДЕРЕВО, 17. 3. 2023)субота, 11. март 2023.

Окружно такмичење ,,Књижевна олимпијада" - СШ (тестови и решења)

Овде можете преузети тестове и решења са Окружног такмичења ученика средњих школа из књижевности Књижевна олимпијада (школска 2022/2023. година).

КО 2023, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ПРВИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)

КО 2023, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ДРУГИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)

КО 2023, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ТРЕЋИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)

КО 2023, ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - ЧЕТВРТИ РАЗРЕД (ТЕСТ И РЕШЕЊА)

Допуна решења: https://drustvosj.fil.bg.ac.rs/2023/03/11/dopuna-kljuca-za-okruzni-nivo-takmicenja-knjizevna-olimpijada-za-ss/

Резултати Окружног такмичења ,,Књижевна олимпијада" - средње школе

Овде можете преузети коначне резултате Окружног такмичења ученика средњих школа из књижевности Књижевна олимпијада одржаног 11. 3. 2023. године.

РЕЗУЛТАТИ ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ,,КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА" (ПОДУНАВСКИ ОКРУГ - СРЕДЊЕ ШКОЛЕ)

Подсећамо да коначан списак учесника Републичког такмичења објављује Друштво за српски језик и књижевност Србије након урађене ревизије ученичких тестова.

Похваљујемо све учеснике, честитамо награђенима, а ученицима који су остварили пласман на Републичко такмичење из књижевности желимо много успеха 30. априла у Сремским Карловцима.

Захваљујемо се свим колегиницама и колегама који су вредно радили као чланови комисија на такмичењу. Посебну захвалност упућујемо Техничкој школи у Смедереву за изузетно гостопримство и перфектну организацију такмичења.

уторак, 7. март 2023.

Најава предавања проф. др Рајне Драгићевић у СмедеревуУ оквиру обележавања манифестације Март, месец српског језика гост Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ и Гимназије у Смедереву биће проф. др Рајна Драгићевић, српски лексиколог и лексикограф, редовни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филошког факултета у Београду.

Предавање проф. др Рајне Драгићевић биће посвећено позајмљеницама које у последњих педесетак година у великом броју застаревају прелазећи постепено из активног у пасивни лексички фонд.

Биће представљена новија интересантна истраживања турцизама, осветљене поједине семантичке и творбене карактеристике оријентализама и анализе њихове фреквентности у савременом српском језику.

Циљ предавања је да се првенствено код ученика средњих школа, али и код шире публике прошири знање о лексици српског језика и пробуди интересовање за проучавање ове изузетно занимљиве области.

***

КРАТКА РАДНА БИОГРАФИЈА ПРОФ. ДР РАЈНЕ ДРАГИЋЕВИЋ

Др Рајна Драгићевић је српски лексиколог и лексикограф, редовни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду. Предаје Савремени српски језик, Лексикологију, Увод у лексикографију, Практичну лексикографију и Лингвокултурологију, на докторским студијама Лексику српског језика. Поред ових области, творба речи у српском и другим словенским језицима је предмет њених научних истраживања.

Аутор је седам монографија, коаутор четири речника, уредник једанаест колективних монографија и зборника радова, аутор неколико уџбеника из граматике српског језика за основну школу и аутор више од 300 научних и стручних радова и приказа.

Проф. др Рајна Драгићевић је председник Савеза славистичких друштава Србије. Један је од аутора четвртог издања Нормативне граматике српског језика, на којем је радила са академицима Предрагом Пипером и Иваном Клајном. Руководи пројектима израде вишетомног речника савременог српског језика Матице српске и терминолошких речника Матице српске који се тичу народних назива за птице, водоземце и гмизавце. Члан је тима који ради на Правопису српског језика, као и многобројних комисија у научним организацијама. 

Учествовала је на многим значајним националним и међународним научним конференцијама, а својим високим научним и истраживачким компетенцијама доприноси реализацији значајних лингвистичких пројеката. 

Главни је уредник научног часописа Јужнословенски филолог и члан уређивачког одбора више значајних српских и страних лингвистичких часописа: Наш језик, Српски језик, Књижевност и језик, Славистика, Анали Филолошког факултета, Језик данас, Прилози настави српског језика и књижевности из Бања Луке.

Поред тога, члан је Уређивачког одбора зборника Славянская историческая лексикология и лексикография Института лингвистических исследований РАН (Институт за лингвистичка истраживања Руске академије наука, Санкт Петербург), члан Уређивачког одбора часописа Лексикографiчний бюлетень Iнститута украïнськоï мови (Институт за украјински језик Националне академије наука Украјине, Кијев) и члан Уређивачког одбора часописа Прилози на Одделението за лингвистика и литературна наука, Македонска академија на науките и уметностите (МАНУ).

Проф. др Рајна Драгићевић сарађује са многим славистичким катедрама на страним универзитетима, а као гостујући професор одржала је предавања по позиву на универзитетима у Новом Саду, Нишу, Грацу, Берлину, Брну, Марибору, Вроцлаву, Катовицама, Прагу, Скопљу, Варшави, Бечу. На Хумболтовом Универзитету у Берлину учествовала је на пројекту German-Serbian lexicon of associations (Deutsch-Serbisches Assoziationswörterbuch), чији су организатори Institut für Slawistik Humboldt-Universität zu Berlin и German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Два пута је награђивана наградом Павле Ивић – за књигу Лексикологија српског језика и (са групом аутора) за Речник српскога језика. Године 2005. са групом аутора награђена је наградом Стојан Новаковић за уџбенички комплет за српски језик за 4. разред основне школе. Награђена је и Доситејевом повељом Педагошког покрета Србије (2014), Захвалницом Студентске конференције универзитета Србије (2014), Захвалницом Вукове задужбине за допринос остваривању програма Вукове задужбине (2018).субота, 4. март 2023.

Резултати Окружног такмичења из књижевности ,,Књижевна олимпијада" - основне школе (Подунавски округ)

Овде можете преузети резултате Окружног такмичења ученика основних школа Подунавског округа из књижевности Књижевна олимпијада, одржаног 4. 3. 2023. године.

РЕЗУЛТАТИ ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ,,КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА" (ПОДУНАВСКИ ОКРУГ - ОСНОВНЕ ШКОЛЕ)

Похваљујемо све учеснике, честитамо награђенима, а ученицима који су остварили пласман на Републичко такмичење из књижевности желимо много успеха 29. априла у Сремским Карловцима.

Захваљујемо се свим колегиницама и колегама који су вредно радили као чланови комисија на такмичењу. Посебну захвалност упућујемо ОШ ,,Димитрије Давидовић" у Смедереву за изузетно гостопримство и перфектну организацију такмичења.Окружно такмичење ,,Књижевна олимпијада" - ОШ (тестови и решења)

Овде можете преузети тестове и решења са Окружног такмичења ученика основних школа из књижевности Књижевна олимпијада (школска 2022/2023. година).

КО 2023, ОКРУЖНО, СЕДМИ РАЗРЕД - ТЕСТ И РЕШЕЊА

КО 2023, ОКРУЖНО, ОСМИ РАЗРЕД - ТЕСТ И РЕШЕЊА

петак, 3. март 2023.

МАРТ, МЕСЕЦ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ПОДУНАВСКОМ ОКРУГУ


Програм обележавања манифестације Март, месец српског језика у Подунавском округу можете преузети овде: 

МАРТ, МЕСЕЦ СРПСКОГ ЈЕЗИКА - ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ПОДУНАВСКОМ ОКРУГУ

Посебно скрећемо пажњу на гостовање проф. др Рајне Драгићевић, предавача на Филолошком факултету у Београду, која ће 17. марта у Гимназији у Смедереву одржати инспиративно предавање о оријентализмима и другим речима које полако напуштају српски језик. 

Владимир Милојевић, професор српског језика и књижевности из XIV београдске гимназије, 23. марта ће предавањем о пословној кореспонденцији и вештинама пословне комуникације у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево дати низ савета корисних не само ученицима и наставницима већ и широј публици.

Поред наведеног, наставници српског језика и књижевности Смедерева и Смедеревске Паланке осмислили су много интересантних радионица, квизова и других догађаја који ће, верујемо, умногоме допринети интересовању наших ученика, основаца и средњошколаца, за проширењем знања и истраживањем области граматике и правописа. 

Миљана Кравић и Ана Хранисављевић ће радионицом 27. марта у РЦ Смедерево упознати ближе основце градских и сеоских школа Смедерева са  богатством фразеолошког корпуса српског језика.

Маријана Николић, професор Гимназије у Смедереву, реализоваће са смедеревским гимназијалцима истраживање о одомаћеним гостима - позајмљеницама.

Вања Стојковић, наставник ОШ ,,Јован Јовановић Змај" у Смедереву, поспешиће код ученика основних школа креативност осликавајући старе столице мотивима који асоцирају на српски језик, књиге и читање.

У Смедеревској Паланци такође сјајне активности! Колегинице из основних школа снимаће са својим ученицима спотове о језичким недоумицама и касније их презентовати широј јавности. Биће одржана правописна радионица намењена наставницима других предмета, а у организацији колегиnица из паланачких основних школа реализоваће се и један занимљив језички лавиринт - екипно надметање основаца у познавању српског језика и књижевности.

Професори српског језика и књижевности Паланачке гимназије припремиће квиз у којем ће се надметати ученици трију паланачких средњих школа.

Придружите нам се у свим овим дивним активностима, нека све буде у славу богатства нашег дивног, најлепшег језика - јер март је месец српског језика!

среда, 1. март 2023.

Март, месец српског језика (програм обележавања манифестације по градовима/општинама - подружницама Друштва)


Ове године Друштво за српски језик и књижевност Србије, у сарадњи са Катедром за српски језик са јужнословенским језицима и Катедром за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, по други пут обележава манифестацију Март, месец српског језика.

Циљ нове манифестације је да се популаризује србистика као научна дисциплина у оквиру славистике, да се код ученика основних и средњих школа пробуди интересовање за изучавање српског језика, као и да се широј јавности укаже на значај очувања српског језика и језичке културе.

Многе подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије одазвале су се ове године позиву Управе, послале пријаве осмишљених активности - многобројним занимљивим предавањима, трибинама, радионицама, квизовима, конкурсима, књижевним сусретима намењеним ученицима основних и средњих школа и широј публици славиће се српски језик и језичка култура у Београду, Подунавском округу (Смедерево, Смедеревска Паланка), Расинском округу (Крушевац, Брус, Александровац, Трстеник, Варварин, Ћићевац), Златиборском округу (Пожега, Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Сјеница, Ужице, Чајетина), Шумадијском округу (Аранђеловац), Борском округу (Бор, Мајданпек, Кладово, Неготин), Јужном Банату (Панчево, Опово, Ковачица, Ковин, Вршац), Рашком округу (Краљево, Врњачка Бања), Браничевском округу (Пожаревац, Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црњиће, Петровац на Млави), Колубарском округу (Љиг), Западнобачком округу (Сомбор).

У прилогу: програм обележавања манифестације ,,Март, месец српског језика" по градовима/општинама (подружницама Друштва за српски језик и књижевност Србије):

МАРТ, МЕСЕЦ СРПСКОГ ЈЕЗИКА - ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПО ГРАДОВИМА/ОПШТИНАМА (ПОДРУЖНИЦАМА ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕсубота, 25. фебруар 2023.

Резултати Општинског такмичења из српског језика и језичке културе - средње школе

Овде можете преузети резултате Градског/Општинског такмичења ученика средњих школа из српског језика и језичке културе, одржаног 25. фебруара 2023. године.

СМЕДЕРЕВО - РЕЗУЛТАТИ ГРАДСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ (СШ)

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ (СШ)

ВЕЛИКА ПЛАНА - РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ (СШ)

Резултати Општинског такмичења из српског језика и језичке културе - основне школе

Овде можете преузети резултате Градског/Општинског такмичења ученика основних школа из српског језика и језичке културе, одржаног 25. фебруара 2023. године.

СМЕДЕРЕВО - РЕЗУЛТАТИ ГРАДСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ (ОШ)

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ (ОШ)

ВЕЛИКА ПЛАНА - РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ (ОШ)

Општинско такмичење из српског језика и језичке културе - средње школе (тестови и решења)

Овде можете преузети тестове и решења са Општинског такмичења ученика средњих школа из српског језика и језичке културе (школска 2022/2023. година):

Општинско такмичење из српског језика и језичке културе - први разред (тест и решења)

Општинско такмичење из српског језика и језичке културе - други разред (тест и решења)

Општинско такмичење из српског језика и језичке културе - трећи разред (тест и решења)

Општинско такмичење из српског језика и језичке културе - четврти разред (тест и решења)

Општинско такмичење из српског језика и језичке културе - основне школе (тестови и решења)

Овде можете преузети тестове и решења са Општинског такмичења ученика основних школа из српског језика и језичке културе (школска 2022/2023. година):

Општинско такмичење из српског језика и језичке културе - пети разред (тест и решења)

Општинско такмичење из српског језика и језичке културе - шести разред (тест и решења)

Допуна за шести разред: https://drustvosj.fil.bg.ac.rs/2023/02/25/dopuna-resenja-za-opstinsko-takmicenje-iz-srpskog-jezika-i-jezicke-kulture-os/

Општинско такмичење из српског језика и језичке културе - седми разред (тест и решења)

Општинско такмичење из српског језика и језичке културе - осми разред (тест и решења)

уторак, 14. фебруар 2023.

Коначни резултати Општинског такмичења из књижевности ,,Књижевна олимпијада" (ОШ и СШ)

Овде можете преузети коначне резултате Градског/Општинског такмичења ученика из књижевности Књижевна олимпијада (ОШ и СШ).

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ:

КО, ОПШТИНСКО - ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, СМЕДЕРЕВО (КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ)

КО, ОПШТИНСКО - ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ)

КО, ОПШТИНСКО - ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ВЕЛИКА ПЛАНА (КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ)


СРЕДЊЕ ШКОЛЕ:

КО, ОПШТИНСКО - СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, СМЕДЕРЕВО (КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ)

КО, ОПШТИНСКО - СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ)

КО, ОПШТИНСКО - СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, ВЕЛИКА ПЛАНА (КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ)

Где је било потребно, комисије су урадиле ревизију тестова у складу са допунама решења, а данас је Друштво за српски језик и књижевност Србије, након увида у резултате такмичења, донело одлуку о спуштању прага пролазности:

- седми разред на 14;

- осми разред на 13 бодова;

- трећи разред - на 14 бодова;

- четврти разред - 13 бодова.

Притом, сви ученици који су након одлуке о спуштању прага пролазности остварили пласман на окружни ниво биће такође награђени дипломом за треће место.

https://drustvosj.fil.bg.ac.rs/2023/02/14/spustanje-praga-prolaznosti-na-okruzni-nivo-takmicenja-iz-knjizevnosti-knjizevna-olimpijada/


Окружно такмичење ученика основних школа из књижевности Књижевна олимпијада одржаће се у суботу, 4. марта 2022. године у ОШ ,,Димитрије Давидовић" у Смедереву, са почетком у 10.00 часова.

Окружно такмичење ученика средњих школа из књижевности Књижевна олимпијада одржаће се у суботу, 11. марта 2022. године у Техничкој школи у Смедереву, са почетком у 9.00 часова.


субота, 11. фебруар 2023.

Прелиминарни резултати Општинског такмичења ,,Књижевна олимпијада" (основне школе)

Овде можете преузети прелиминарне резултате Градског/Општинског такмичења ученика основних школа из књижевности Књижевна олимпијада, одржаног 11. фебруара 2023. године.

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ГРАДСКОГ ТАКМИЧЕЊА ,,КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА" (ОШ, СМЕДЕРЕВО)

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ,,КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА" (ОШ, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА)

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ,,КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА" (ОШ, ВЕЛИКА ПЛАНА)

Резултати Општинског такмичења ,,Књижевна олимпијада (средње школе)

Овде можете преузети резултате Градског/Општинског такмичења ученика средњих школа из књижевности Књижевна олимпијада, одржаног 11. фебруара 2023. године.

За Град Смедерево и Општину Велика Плана резулати су коначни док су за Општину Смедеревска Паланка прелиминарни (у понедељак ће бити урађена ревизија тестова у складу са допунама решења).


КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ГРАДСКОГ ТАКМИЧЕЊА ,,КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА" (СШ, СМЕДЕРЕВО)

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ,,КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА" (СШ, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА)

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ,,КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА" (СШ, ВЕЛИКА ПЛАНА)
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА , Општинско такмичење ученика основних школа - тестови и решења

Овде можете преузети тестове са Општинског такмичења ученика основних школа из књижевности Књижевна олимпијада (школска 2022/2023).

КО 2023, Општинско такмичење - седми разред (тест и решења)

КО 2023, Општинско такмичење - осми разред (тест и решења)

Допуне решења: https://drustvosj.fil.bg.ac.rs/2023/02/11/dopune-resenja-za-opstinski-nivo-takmicenja-knjizevna-olimpijada-za-osnovne-skole/